Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

Rahvusvahelisse klassi

Miina Härma Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused

International Baccalaureate õppekava inglise õppekeelega klassidesse

ÜLDSÄTTED

Käesolev kord sätestab õpilaste vastuvõtu tingimused Miina Härma Gümnaasiumi (edaspidi MHG) International Baccalaureate (edaspidi IB) inglise õppekeelega õppesuunda Primary Years Programme’i (edaspidi PYP), Middle Years Programme’i (edaspidi MYP)  ja Diploma Programme’i (edaspidi DP).

 • IB PYP raames sätestab kord vastuvõtu klassidesse 1.-4.
 • IB MYP  raames sätestab kord vastuvõtu klassidesse 5.-9.
 • IB DP õppesuuna raames sätestab kord vastuvõtu Pre-IB, 11DP  ja 12DP klassi.

VASTUVÕTT MIINA HÄRMA GÜMNAASIUMI IB PYP JA MYP INGLISE ÕPPEKEELEGA KLASSIDESSE

1.  MHG PYP ja MYP inglise õppekeelega klassidesse võetakse vastu õpilasi vastavalt Haridus- ja teadusministeeriumi ning Tartu linna vahel sõlmitud halduslepingule (2022-2024). MHG PYP ja MYP inglise õppekeelega klassi võetakse vastu õpilasi, kes täidavad vähemalt ühe järgnevatest sihtgrupi tingimustest :

 • nad on Eesti välisteenistujate, välisriikide diplomaatiliste esinduste ja konsulaarasutuste ning rahvusvaheliste organisatsioonide esinduste töötajate lapsed*;
 • nad on Eestis riiklike tegevuskavade eesmärkidest tulenevalt avalikku sektorisse tööle asuvate välisriikide kodanikest spetsialistide lapsed (sh Tartu linna kõrgkoolide juures töötavad õppejõud ja doktorandid, kaitsesektori töötajad)*;
 • nad on Eesti kodanike lapsed, kelle vanem töötab diplomaatilisel ametikohal ja kes on vähemalt kaks aastat õppinud välisriigis asuvas IB koolis või rahvusvahelises koolis seetõttu, et tema üks vanematest töötas või töötab, tööandja kirjaliku kinnituse kohaselt, välisriigis*.

*Sihtgruppi kuuluvust tõendab vanem ametliku kinnituskirjaga tööandjalt.

2. IB PYP ja MYP õpilaskandidaadid võetakse vastu avalduste alusel, mille täidab lapsevanem või õpilase seaduslik esindaja. IB vastuvõtu taotlust (School application MHG) on võimalik alla laadida kooli koduleheküljelt.

3.  IB PYP ja MYP õpilased jagatakse klassidesse eelkõige vastavalt vanusele ning seejärel arvestades nende eelnevat haridustaset. Vajadusel viiakse läbi vestlus või testimine eesmärgiga tuvastada lapse ainealased teadmised ja/või inglise keele oskus.

4.   IB PYP inglise õppekeelega klassides õppida soovival õpilasel peab olema inglise keele oskus suhtlustasemel. IB MYP inglise õppekeelega klassides soovival õppijal tasemel, mis võimaldab aktiivselt osaleda õppetöös.

5.  IB PYP ja MYP klassi vastuvõetud õpilased selguvad augustis ja vastuvõtust teavitatakse lapsevanemat e-posti teel. Õppeaasta keskel liitunud sihtgruppi kuuluvate õpilaste  vanemat teavitatakse vastuvõtuotsusest kahe nädala jooksul alates kõikide vastuvõtutingimuste täitmisest.

 VASTUVÕTT MIINA HÄRMA GÜMNAASIUMI INGLISE ÕPPEKEELEGA Pre-IB KLASSI

     6.    MHG Pre-IB inglise õppekeelega klassi võetakse vastu õpilasi, kes täidavad vähemalt ühe järgnevatest sihtgrupi tingimustest :

 • nad on Eesti välisteenistujate, välisriikide diplomaatiliste esinduste ja konsulaarasutuste ning rahvusvaheliste organisatsioonide esinduste töötajate lapsed*
 • nad on Eestis riiklike tegevuskavade eesmärkidest tulenevalt avalikku sektorisse tööle asuvate välisriikide kodanikest spetsialistide lapsed (sh Tartu linna kõrgkoolide juures töötavad õppejõud ja doktorandid, kaitsesektori töötajad)*;
 • nad on Eesti kodanike lapsed, kelle vanem töötab diplomaatilisel ametikohal ja kes on vähemalt kaks aastat õppinud välisriigis asuvas IB koolis või rahvusvahelises koolis seetõttu, et tema üks vanematest töötas või töötab, tööandja kirjaliku kinnituse kohaselt, välisriigis*.

*Sihtgruppi kuuluvust tõendab vanem ametliku kinnituskirjaga tööandjalt.

7.   Kõik  Pre-IB õppesse soovijad peavad täitma ja esitama IB DP koordinaatorile avalduse (Vastuvõtu taotlus/School application MHG). Kui õpilase emakeel ei ole inglise keel, hinnatakse enne vastuvõtmist ka kandidaadi keeletaset. Selleks tuleb kandidaadil kirjutada ingliskeelne essee etteantud teemal. Kõik kandidaadid osalevad ingliskeelses vestlusvoorus.

8.   Pre-IB klassi vastuvõetud õpilased selguvad augustis ja vastuvõtust teavitatakse lapsevanemat e-posti teel. Õppeaasta keskel liitunud sihtgruppi kuuluvate õpilaste  vanemat teavitatakse vastuvõtuotsusest kahe nädala jooksul alates kõikide vastuvõtutingimuste täitmisest.

VASTUVÕTT MIINA HÄRMA GÜMNAASIUMI IB INGLISE ÕPPEKEELEGA DP ÕPPESUUNDA

       9.  MHG DP õppesuunda võetakse vastu õpilasi, kes täidavad vähemalt ühe järgnevatest sihtgrupi tingimustest:

 • nad on Eesti välisteenistujate, välisriikide diplomaatiliste esinduste ja konsulaarasutuste ning rahvusvaheliste organisatsioonide esinduste töötajate lapsed*;
 • nad on Eestis riiklike tegevuskavade eesmärkidest tulenevalt avalikku sektorisse tööle asuvate välisriikide kodanikest spetsialistide lapsed (sh Tartu linna kõrgkoolide juures töötavad õppejõud ja doktorandid, kaitsesektori töötajad)*;
 • nad on Eesti kodanike lapsed, kelle vanem töötab diplomaatilisel ametikohal ja kes on vähemalt kaks aastat õppinud välisriigis asuvas IB koolis või rahvusvahelises koolis seetõttu, et tema üks vanematest töötas või töötab, tööandja kirjaliku kinnituse kohaselt, välisriigis*;
 • nad on lõpetanud MHGs inglise õppekeelega Pre-IB klassi;
 • nad on lõpetanud Eestis 10. klassi ja õppesuunas on vabu õppekohti.

*Sihtgruppi kuuluvust tõendab vanem ametliku kinnituskirjaga tööandjalt.

 1. IB DP suuna 11DP klassi kandideerivad Eesti Vabariigi ja välisriikide õpilased samadel alustel.
 2. Kõik IB DP kandidaadid peavad täitma ja esitama IB DP koordinaatorile avalduse (Vastuvõtu taotlus IB Diploma Programme’i/Application to the IB Diploma Programme), saama eelmise kooli kolmelt erineva ainevaldkonna õpetajalt (loodusteadused, humanitaar/sotsiaalteadused, matemaatika) soovituskirja enda oskustest ja iseloomuomadustest. Kõik dokumendid tuleb esitada eelneva õppeaasta 1. maiks. Kui õpilase emakeel ei ole inglise keel, hinnatakse enne vastuvõtmist ka kandidaadi keeletaset. Selleks tuleb kandidaadil kirjutada ingliskeelne essee etteantud teemal. Kõik kandidaadid osalevad ingliskeelses vestlusvoorus.
 3. Õpilaskandidaatide vastuvõtuks moodustatakse komisjon, kuhu kuuluvad IB DP koordinaator ja üks õpetaja igast IB DP ainegrupist.
 4. IB 11DP klassi kandideerivate õpilaste vastuvõtul moodustatakse pingerida õpetajate soovituste, 10. klassi keskmise hinde, vestluse ja essee tulemuste põhjal.
 5. IB 11DP klassi vastuvõetud õpilased selguvad kuu aja jooksul ja vastuvõtust teavitatakse õpilasi meili teel. Õppeaasta keskel liitunud sihtgruppi kuuluvate õpilaste  vanemat teavitatakse vastuvõtuotsusest kahe nädala jooksul alates kõikide vastuvõtutingimuste täitmisest.
 6. Vabade õppekohtade olemasolul 12DP klassis saavad sinna kandideerida  õpilased, kes on varasemalt läbinud sama õppekava esimese aasta mõnes IB koolis ning esitavad selle kohta ka vastava tõendi ning tulemused.
 7. IB DP õppesuunda astumiseks esitab vastuvõtu protseduuri edukalt läbinud õpilaskandidaat (piiratud teovõimega õpilaskandidaadi puhul tema seaduslik esindaja) järgmised dokumendid:

1) Pre-IB või 10. klassi hinnetelehe (ei ole vajalik MHG 10. klassi õpilastel)

2) taotluse õpilase gümnaasiumi vastuvõtmiseks 15. juunist kuni 28. juunini e-keskkonnas ARNO (www.tartu.ee/arno). Taotluse juurde tuleb lisada järgmised dokumendid: 1) õpilaspiletile valge taustaga digitaalne foto (miinimumsuurus 600×800 pikslit); 2) ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist esitatakse paberkandjal kooli hiljemalt 31. augustiks.

3) Kui taotlust pole võimalik esitada e-keskkonna kaudu, tuleb taotlus esitada kooli. Taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:

 • õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ärakiri või väljavõte;
 • vanema isikut tõendava dokumendi ärakiri või väljavõte; 3) Pre-IB või 10. klassi hinneteleht (ei ole vajalik MHG 10. klassi õpilastel);
 • õpilaspiletile valge taustaga digitaalne foto (miinimumsuurus 600×800 pikslit);
 • ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist esitatakse paberkandjal kooli hiljemalt 31. augustiks.

OLULINE TEADA:
* Õpilased, kes kandideerivad rahvusvahelisse 1. klassi peavad olema vähemalt 6-aastased (kuid soovitavalt 7-aastased) enne kooliaasta algust 1. septembril.
* Ministeeriumi poolt sätestatud sihtgruppi peab kuuluma vanem, kes esitab avalduse õppekohale kandideerimiseks. Sihtgrupi alla kuulumist peab olema võimalik tõendada kirjaliku kinnituskirjaga.

Rohkem informatsiooni vastuvõtu tingimuste ja protseduuri kohta leiab siit.

Küsimuste korral palume pöörduda MHG rahvusvaheliste programmide koordinaatorite poole:

IB koordinaatorid: +372 526 5344

Primary Years Programme (1.–4. klass)
Triinu Pihus
triinu.pihus@mhg.tartu.ee

Middle Years Programme (5.–9. klass)
Madis Kahro

madis.kahro@mhg.tartu.ee

Diploma Programme ja Pre-IB (10.–12. klass)
Ilmar Tammisto
ilmar.tammisto@mhg.tartu.ee

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium