Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

10. klassi

Tartu viie kooli ühiskatsed üheksanda klassi õpilastele kandideerimiseks Hugo Treffneri Gümnaasiumi, Miina Härma Gümnaasiumi, Jaan Poska Gümnaasiumi, Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ja Tartu Tamme Gümnaasiumi kümnendasse klassi toimuvad 22. aprillil 2022. aastal algusega kell 10.00

Ühiskatsetele registreerumine toimub Tartu ühiskatsete infosüsteemi kaudu, mis on avatud 28. märtsist kuni 11. aprilli kella 24.00-ni.

Koolid võtavad õpilased vastu, arvestades ühiselt korraldatud testide tulemusi, põhikooli õpingute hindeid ja vestlust. Õpilaste vastuvõtutingimused avaldatakse kõikide Tartu koolide kodulehel hiljemalt 15. veebruaril 2022. aastal.

Ühiskatsed toimuvad koolimajades e-testidena ja jätkuvalt koostöös Eksamite Infosüsteemi (EIS) ja Haridus- ja Noorteametiga (HARNO).  

Sisseastumiskatsed koosnevad kolmest testist: eesti keel, matemaatika ja loodusained (bioloogia, füüsika, keemia). Eesti keele ja matemaatika test kestavad kokku 120 minutit. Järgneb 15-minutiline vaheaeg ja seejärel toimub loodustest, mille kestus on 60 minutit. Miina Härma Gümnaasium arvestab eesti keele ja matemaatika testide tulemusi.

Testitulemuste selgumise järel kutsutakse kandideerijad koolidesse vestlustele. 

Seniks aga soovitame kõikidel õpilastel õppetöösse suhtuda tõsiselt ning kasutada ära iga võimalus õppimiseks oma õpetaja juhendamisel.  

Miks tulla õppima Miina Härma Gümnaasiumisse?

Miina Härma Gümnaasiumis õppimist alustades ei pea kohe valima õppesuunda, sest 10. klassis õpivad kõik õpilased riikliku õppekava kohustuslikke kursusi. Seejärel saab valida sotsiaalainete, loodusainete ja humanitaarainete õppesuuna vahel või  kandideerida rahvusvahelise õppekava International Baccalaureate (IB) diplomiõppesse (IB Diploma).

Lisaks avame kaks täiesti uut õppesuunda: rahvusvaheliste suhete ja diplomaatia ning filmi-ja teatrikunsti suuna.

Eesti õppekava suunad koosnevad ainevaldkonna kümnest süvendatud kursusest. Suundade valimisel puuduvad piirarvud. Kõik õpilased saavad õppida endale sobivas suunas.

  • Humanitaarsuuna õpilased osalevad draama, kõne ja väitluse, kirjanduse, kultuuriantropoloogia jt kursustel. Humanitaarsuuna õpilased läbivad ka Tammsaare-teemalise praktikapäeva Vargamäel ja Tallinnas.
  • Sotsiaalsuunas keskendutakse rohkem ühiskonnateaduslikele ainetele, mis on soovitatav neile, keda huvitab näiteks õigusteadus ja ettevõtlus. Igal sügisel käivad sotsiaalsuuna õpilased praktikapäeval mõnes huvitavas Eesti paigas.
  • Loodussuuna kursused on suuresti pühendatud keemiale, füüsikale, bioloogiale ja geograafiale. See suund on eelkõige mõeldud neile, kel on huvi saada arstiks või minna edasi õppima mõnda loodusainet. Loodussuunas on suur rõhk praktikal, õpilased osalevad geograafia ja bioloogia välipraktikumis ning füüsika ja keemia laboripraktikumis. Traditsiooniks on saanud loodussuuna õpilaste õppekäik CERN-i (Euroopa Tuumauuringute Keskus Šveitsis) Loodusainete süvendatud omandamist toetavad kaasaegse sisseseadega loodusainete klassid.

Lisaks eelnevatele avame ka täiesti uued suunad:

IB diplomiõppesse (IB Diploma) saab kandideerida pärast 10. klassi inglise keele funktsionaalse lugemise testi, õpetajate soovituste, 10. klassi hinnete ja vestluste alusel. IB diplomiõppes õpitakse inglise keeles kuue õppeaine kogumit: emakeelt, võõrkeelt, ühiskonnaaineid, loodusaineid, matemaatikat ja kunstiained või lisavalikained. Selline õpe annab õpilastele rohkem vabadust koostada oma isiklik õppekava ning ta saab keskenduda teda enim huvitavatele ainetele.

Kõikidele õpilastele nii Eesti kui rahvusvahelisel õppekaval on kohustuslik läbida kriitilise mõtlemise kursus „Theory of Knowledge“.

MHG-s saab lisaks tavapärasele klassiruumis, laboris, praktikumis, veebitundides, muuseumis või õppekäigul õppimisele viibida mitmekultuurilises keskkonnas, õppida individuaalse õppekavaga, omandada uusi teadmisi ja oskusi projektides osaledes, töötades kogukonna heaks või teisi õpilasi õpetades.

Võõrkeeled 
Tava kohaselt on võõrkeeleõpe MHG-s eritähelepanu all. Esimese võõrkeelena (B2/C1/C2-tase) õpivad kõik õpilased inglise keelt. Riikliku õppekava viiele kohustuslikule kursusele lisandub viis inglise keele kohustuslikku (sh akadeemiline inglise keel ja inglise kirjandus) ja neli valikkursust.
Teise võõrkeelena (B1-tase) saab õppida saksa, vene või prantsuse keelt. Kolmanda võõrkeelena (A2-tase) võib algtasemel õppida hispaania, saksa, vene, prantsuse, rootsi või soome keelt ning edasijõudnute tasemel saksa või prantsuse keelt. Rahvusvahelise sertifikaadi keeleeksameid saab soori­tada inglise, saksa, prantsuse ja vene keeles. Üle 90% lõpetajatest eelistab inglise keele riigieksami asemel sooritada testi Cambridge Assessment English C1 Advanced, mis võimaldab inglise keele oskust näidata C1/C2 tasemel.

Kitsas või lai matemaatika
10. klassis õpivad kõik õpilased laia matemaatika programmi alusel. Alates 11. klassist on soovijatel võimalik jätkata kitsa matemaatika kursusel.

Kooli eripära ja huviharidus
MHG-s kui vanimas eestikeelses gümnaasiumis on palju traditsioone. Huvitegevuse märksõnad on muusika ja koorilaul, rahvatants ja sportimine. Olemas on spordi-, jõu- ja peeglisaalid ning suur staadion, tegutsevad väitlusklubi, draamaring, kirjandussalong ning mängitakse mälumängu. Ilmub koolileht Tabula Rasa. Kool osaleb viie kooli kohtumistel reaalainetes. Veel saavad õpilased osaleda paljudes projektides (sh rahvusvahelistes) ja õpilasvahetuses. Arvestame spordiklubides tipptasemel treenimist ning õppimist muusika- ja kunstikoolis kooli õppekava täitmisena.

Valikained
Lisaks kohustuslikele kursustele valib iga õpilane vähemalt 13 valikkursust. Selleks loetakse ka koorilaulus ja rahvatantsus osalemist ning Tartu Ülikooli teaduskoolis ja Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis läbitud kursusi. Kooli pakutud huvitavaid valikaineid on palju: draama, kultuuriantropoloogia, 3D-modelleerimine, riigikaitse, digimaal ja fotograafia koostöös Tartu Kunstikooliga, programmeerimine, British Art and Design, Mass Communication, Keynote Proficient, Business English, Creative Writing, British Studies.

Loe lisaks: gümnaasiumi õppekava

Loe lisaks: rahvusvaheline õppekava IB Diploma

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium