Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

Andekate märkamine ja toetamine

Andekad õpilased võivad olla silmapaistvad nii ühel kui ka kõigil aladel. Samuti võivad nad olla andekad ühel alal, kuid kogeda õpiraskusi teistel aladel. Andeid tuleb märgata ja arendada ning andekad õpilased vajavad väljakutseid. Andekad õpilased on tulevikus need, kes suudavad kõige paremini ellu viia kooli visiooni – olla põlvkonnaks, kes tahab oma andeid, loovust ja töökust suunata maailma paremaks muutmise heaks. Nii riiklik kui ka IB-õppekava pakub palju võimalusi andekate õpilaste toetamiseks ning otsused õpilasele sobiva õppekava kohta tehakse koostöös õpilase enda ning lapsevanematega.

TOETAVAD MEETMED MHG-s:

 • Individuaalsed õppekavad ühes või mitmes aines (koos eesmärkide seadmise ja refleksiooniga)
 • Klassikursuse vahelejätmine või kahe klassi õppekava läbimine ühe aastaga
 • Osa-ajaline andekate grupeerimine (matemaatikatundides noppeõpe alates 4. klassist)
 • Andekal õpilasel võimalus õpetada teisi, nooremaid (andekaid) õpilasi
 • Uurimuslik ja mõistepõhine õpe põhikoolis, mis võimaldab tõhusamat seoste loomist
 • Kriteeriumipõhine hindamine põhikoolis, mis võimaldab õpilastel näidata oma tugevaid külgi, erihuvi või andekust (7–8 palli saavad õpilased, kes nn ületavad ootusi)
 • IB Diploma õppekava gümnaasiumis (võimaldab süvitsi keskenduda ainetele, mis õpilast enim huvitavad)
 • Tasemerühmad gümnaasiumis (võõrkeeled) ja suunavalik õpilase huvist ja soovist lähtuvalt (mitte varasemate teadmiste alusel)
 • Õppetöö rikastamine õppekäikude (muuseumid, laborid, ettevõtted jms), projektide ja ainevõistlustega
 • Toetame andekate õpilaste võistlemist õpilasvõistlustel ja olümpiaadidel vastavalt oma edasijõudnud tasemele (mitte bioloogilisele vanusele)
 • Ainelaagrid õpilasvõistlusteks valmistumiseks (loodus- ja reaalainetes)
 • Soosime õpilaste osalemist TÜ Teaduskooli kursustel (kool tasub õpingute eest ning arvestab teaduskooli kursuseid gümnaasiumi õppekava täitmisena)

ANDEKATE MÄRKAMINE

ANDEKAD LAPSED VÕIVAD:

 • olla head järelduste tegijad
 • õppida kiiresti
 • olla suure sõnavaraga
 • olla hea mäluga
 • olla võimelised pikalt keskenduma (kui teema neid huvitab)
 • olla tundlikud (solvuda või haavuda kergesti)
 • näidata üles kaastunnet teiste suhtes
 • olla perfektsionistid
 • väljendada oma tundeid intensiivselt
 • olla moraalselt tundlikud
 • olla väga uudishimulikud
 • küsida palju küsimusi
 • teha järeldusi
 • leiutada asju
 • armastada väljakutseid ja keerulisi ülesandeid
 • olla oma huvide puhul väga järjekindlad
 • olla väga energilised
 • eelistada vanemate laste või täiskasvanute seltskonda
 • omada palju erinevaid huvisid
 • olla hea huumorimeelega
 • hakata varakult lugema ja nautida lugemist (kui laps ise veel lugeda ei oska, siis naudib seda, kui talle loetakse)
 • muretseda õigluse üle
 • olla innukad jälgijad
 • olla hea kujutlusvõimega
 • olla väga loovad
 • kahelda autoriteedis
 • nautida numbrimänge või -mõistatusi
 • olla head mõistatuste ja nuputamisülesannete lahendajad

Kuigi andekad õpilased võivad olla silmapaistvad ühes õppeaines, võib neil teistel aladel esineda õpiraskusi.

ANDEKATE ÕPILASTE MÄRKAMINE MHG-s

 • 1. klassi vastuvõtt õppepäevade alusel
 • Testimine (näit. koolipsühholoogia hindamisvahendid, vaimsete võimete testid, TÜ akadeemiline test)
 • Saavutused olümpiaadidel jt õpilasvõistlustel
 • Aineõpetajate, klassijuhatajate ja kooli tugispetsialistide tähelepanekud
 • Lapsevanemate tähelepanekud ja soovitused
 • Laste enda ettepanekud

ANDEKATE TOETAMINE

ANDEKATE TOETAMISEL LÄHTUME JÄRGNEVATEST PÕHIMÕTETEST:

 • pakume õpilastele turvalist õpikeskkonda, mis toetab nende enesekindlust ja enesehinnangut;
 • õpilast saab kõige paremini toetada koolis, mis on koostöövalmis, teadlik, avatud ja lapsevanemaid kaasav;
 • õpetada tuleb lähtuvalt IB lähenemisest ja põhimõtetest.

ÕPETAMISSTRATEEGIAD PEAKSID:

 • kindlustama õppimise ja õpetamise laienemise õppeainetes, kus õpilane on silmapaistev;
 • kindlustama, et õpilastel on piisavalt väljakutseid ja võimalusi materjali süvitsi uurida, võttes arvesse õpilase tempot ning materjali keerukust;
 • looma õpilastele võimalusi õppida kõrgemal tasemel;
 • lubama õpilasel õppida ka teisi temale huvipakkuvaid teemasid;
 • võimaldama diferentseerimist, mis võtab arvesse mõnda andekuse mudelit, näiteks Joseph Renzulli kolme ringi mudelit või Howard Gardneri mitmese intelligentsuse teooriat;
 • kasutama infotehnoloogiat andekate toetamisel.

KASULIK INFO

Informatsiooni andekuse ja andekate laste kohta võib leida järgmistelt veebilehtedelt ja kirjandusest.

 VEEBIALLIKAD

MTÜ Eesti Talendikeskus: http://www.talendikeskus.ee/

RAAMATUD

ARTIKLID

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium