Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

PYP

IB Primary Years Programme Miina Härma Gümnaasiumis

Miina Härma Gümnaasium (MHG) on kool, mis rakendab õppesisuna Eesti riiklikku õppekava. Õppekava täitmiseks ja õppeprotsessi läbiviimiseks kasutatakse rahvusvaheliselt tunnustatud International Baccalaureate® (IB) Primary Years Programme’i õpetamisfilosoofiat ning uurimuslikku õpet läbi erinevaid aineid kaasavate uurimisteemade. Alates juunist 2014 on MHG ametlikult tunnustatud kui IB kool, mis kasutab õpetamisel IB Primary Years Programme filosoofiat ning õpikäsitust.

Primary Years Programme (PYP) filosoofia eesmärk on õppijate igakülgne arendamine teadmishimulisteks isiksusteks igas õppevaldkonnas ning ka väljaspool kooli. PYPi eesmärk on toetada õpilaste akadeemilist, sotsiaalset ning vaimset arengut ning keskenduda avatud meele ja kõrgete isiklike väärtustega õpilaste arendamisele. PYP õpetab kasutama iseseisvaid õpioskusi ning julgustab õpilasi olema vastutustundlikud ja algatusvõimelised õppijad. MHG õppekava keskmes on viis olulist elementi, mis tagavad õppekava täitmise ning õpilaste igakülgse arengu:

  • Teadmised, mis on nii ainekesksed (keeleõpe, matemaatika, loodusteadused, inimeseõpetus, kunst, muusika ja kehaline kasvatus) kui ka aineüleseid arusaamu toetavad
  • Põhimõisted ja suured ideed, mida õpilased avastavad läbi uurimusliku õpikäsituse, et arendada põhjalikku arusaama teemadest, mis on olulised nii õppeainete sees kui ka nendest väljaspool
  • Oskused, mis omavad elulist tähtsust ning mida õpilased arendavad ja kasutavad õppeprotsessi käigus ning ka väljaspool kooli
  • Väärtused ja suhtumised, mis aitavad kaasa laia silmaringiga ning avatud meelega isikute arenemisele ning toetuvad IB õppija profiilile
  • Praktilised tegevused, kuhu jõutakse eduka uurimusliku õppe väljundina ning mis õpetavad tegutsema mõtestatult ja vastutustundlikult

Primary Years Programme’i filosoofia keskmes on kuus uurimisteemat, mis on olulised nii kohalikul kui ka globaalsel tasandil ning võimaldavad õpilastel tegeleda reaalse elu probleemidega ning leida seoseid õppeainete ja päriselu probleemide vahel.  Nendeks uurimisteemadeks on:

MHG 1.–4. klasside uurimisteemade plaan

Hindamine

Me usume, et hindamine on õppimise ja õpetamise juures esmatähtis. PYPi eesmärgiks on juhendada õpilasi läbi viie õppimise põhielemendi: teadmiste omandamine, põhimõistetest arusaamine, oskuste omandamine, suhtumiste arendamine ning otsuste tegemine aktiivse tegutsemise nimel. MHG 1.-4. klasside hindamispõhimõtted on täpsemalt kirjeldatud SIIN.

Loovtöö

4. klassi lõpus  viivad õpilased grupitööna läbi pikemaajalise uurimuse neid huvitaval teemal – loovtöö. 

https://www.facebook.com/348393588613618/videos/2388958854670380
Hetki 2019. aasta loovtööde päevalt

Loovtöö tegemiseks peavad õpilased näitama esimese nelja aasta jooksul omandatud teadmisi ja oskusi uurides päriselus olulisi probleeme ja murekohti. Uurimus viiakse läbi eelistatult grupitööna ning töö jooksul demonstreerivad õpilased õpitud teadmisis ja aineüleseid oskusi selliselt, et sellest tõuseks tulu ka teistele. Oluliseks loovtöö osaks on praktiline tegevus, mille käigus saavad õpilased anda enda panuse laiemale kogukonnale ning juhtida tähelepanu enda poolt valitud probleemile.

Loovtöö planeerimine, läbiviimine ja esitlemine annab õpilastele ainulaadse võimaluse näidata enda teadmisi ja oskusi ning demonstreerida enda arengut lähtudes õppija profiili omadustest. Loovtöö on ka suurepärane võimalus tähistada ühe etapi lõppu ning uue algust.

Loovtöö protsess kestab 6 nädalat ning kulmineerub mai lõpus toimuva ülekoolilise 4. klasside loovtööde päevaga, mida on külastama oodatud kõik kaasõpilased, õpetajad ja vanemad.


Rohkem infot IB Primary Years Programme’i kohta leiab IBO veebilehelt.

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium