Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

Tugiteenused

Kooli tugispetsialistid toetavad õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid. Meie töö eesmärgiks on ennetada ja lahendada õpi- ning käitumisraskusi. Koostöös pere ja õpetajaskonnaga leiame igale õpilasele temale sobivaima toe. 

Tugispetsialistide poole pöördumiseks ei pea olema suurt muret või probleemi, millega ise enam hakkama ei saa. Alati võib pöörduda ka nõu saamiseks väiksemate murede või küsimuste korral või ka heade mõtete jagamiseks. 

MHG õpilaste toetamise poliitika

Õpilasnõustaja ja kooli tugimeeskonna juht Regita Saksing

Õpilasnõustaja toetab koolis gümnaasiumiõpilaste arengut ja heaolu. Üleminekul põhikoolist gümnaasiumisse toimuvad õpilase elus suured muutused ning et kooliellu sisseelamine oleks sujuvam, saab õpilasnõustaja abiks olla. Ta tegeleb õpilaste vaimse heaolu toetamise, suhtlemis- ja kohanemisraskustega, ennetab ja aitab lahendada õpiraskusi. Samuti nõustab ta lapsevanemaid, klassijuhatajaid ja aineõpetajaid ning toetab vajadusel kooliväliste erialaspetsialistidega kontaktide loomisel.

Õpilasnõustaja juhendab õpilasi ka tulevikuplaanide tegemisel, aidates suurendada teadlikkust iseendast, hariduse ja tööturu võimalustest, püstitada eesmärke ning kavandada tegevusi nende saavutamiseks. Vajadusel kaasab ka kooliväliseid karjäärispetsialiste.

Õpilasnõustaja poole võib pöörduda kui:

 • tunned liigset ärevust, pinget või meeleolulangust;
 • sul on mure oma mõtete, tunnete või tervise pärast;
 • sul on raske kohaneda või leida sõpru;
 • sul on keerulised suhted mõne oma lähedasega;
 • oled mures oma pereliikme, sõbra või kaasõpilase pärast;
 • tunned, et sinu soove, vajadusi ja tegevust ei väärtustata;
 • oled takerdunud oma hirmude või madala enesehinnangu taha;
 • sa ei leia piisavalt motivatsiooni;
 • sul on keeruline oma aega planeerida;
 • muretsed õppetööga toimetuleku pärast;
 • soovid arendada või parandada oma õpi-, koostöö- või suhtlemisoskusi;
 • soovid juhendamist tulevikuplaanide tegemisel;
 • vajad abi kriisiga toimetulekul.

Õpilasnõustaja asub ruumis 110A

Ühendust saab ka: 

Sotsiaalpedagoog ja HEV-koordinaator (1.–6. klass), KiVa-tiimi juht Gerli Puis

Sotsiaalpedagoog tegeleb sotsiaalprobleemidega koolis (toimetulek erinevates sotsiaalsetes keskkondades/situatsioonides, koolitõrge, konfliktid eakaaslaste ja täiskasvanutega jms) ning nende ennetamisega, sh probleemidega laste ja perede väljaselgitamise ning kaardistamisega. Sotsiaalpedagoogi ülesannete hulka kuulub individuaalne töö õpilasega, õpilase pereliikmetega, koostöö kooli tugivõrgustikuga ning õpilase võrgustiku liikmetega väljaspool kooli. Sotsiaalpedagoog teeb koostööd õpilaste, vanemate, kolleegide ja kõikide teiste huvipooltega selleks, et toetada õpilase vaimset ja füüsilist arengut.

Sotsiaalpedagoogi poole võib pöörduda kui: 

 • sul on mure oma vaimse tervise pärast (mõtted, tunded, käitumine); 
 • sul on raskusi sõprussuhete loomisel ja säilitamisel;
 • vajad abi sotsiaalsete oskuste õpetamisel; 
 • sul on õppetööga seotud mured;
 • sa oled sattunud konflikti ning vajad abi lahenduse leidmisel;
 • sa tunned, et vajad abi motivatsiooni leidmisel.

Kiva-tiimi juht tegeleb KiVa programmi arendamise ja töö koordineerimisega põhikoolis.
KiVa-tiimi poole pöörduge, kui kahtlustate, et teie last kiusatakse või Teil on alust arvata, et ta kiusab ise teisi. Palun võtke Kiva-tiimiga ühendust, et toimuvaga saaks tegeleda nii varakult ja tõhusalt kui võimalik! KiVa-tiim on koolitatud lahendama kiusamisjuhtumeid, kasutades selleks tõhusaid sekkumismudeleid. 

Sotsiaalpedagoogi ruum asub koolikappide kõrval. 

Ühendust saab ka:

Sirli Heil

Eripedagoog ja HEVKO Sirli Heil

Eripedagoogi ülesanne on hinnata õpilase arengu- ja õpioskuste taset,  leida õpilase arengut mõjutavad tegurid ning pakkuda õpilasele neist lähtuvalt individuaalset tuge. Eripedagoog keskendub oma töös individuaalsusele ja kohandab oma töö konkreetset õpilast silmas pidades. Eripedagoog teeb tihedat koostööd teiste koolis töötavate tugimeeskonna liikmetega, klassi- ja aineõpetajatega, et tagada õpilasele jõukohased võimalused õppimiseks.

Eripedagoogi poole võib pöörduda kui:

 • tunned, et õpe pole jõukohane (liiga kerge või liiga raske);
 • vajad õppimiseks kohandusi;
 • puudud pikema perioodi vältel;
 • soovid lapsevanemana nõustamist või tuge.

Eripedagoogi, HEVKO ruum asub kooliõe kabineti kõrval. 

Ühendust saab ka: 

Psühholoog Martin Kimmel

Psühholoogi ülesanne on aidata õpilastel oma muresid lahendada. Õpilase peamine töö on õppimine ja ta saab seda hästi teha siis, kui ta tunneb ennast hästi. Seega tegeleb psühholoog otseselt õppimisega seotud probleemidega,  näiteks matemaatika test teeb ärevaks. Samas tegeleb psühholoog kõigi muredega, mis mõjutavad õpilase heaolu, näiteks tüli sõbraga alandab meeleolu ja seetõttu on ka koolis raskem.

Psühholoogi juurde võib pöörduda suuremate või väiksemate muredega. Võib pöörduda ka siis, kui ei ole täpselt kindel, mis mureks on. Kui tundub, et midagi võiks kuidagi parem olla või kui kõike on kuidagi liiga palju.

Samuti on psühholoogi ülesanne aidata lapsevanematel lahendada kasvatuse ja teiste lapsevanemaks olemise aspektidega seotud küsimusi.

Psühholoog teeb vajadusel koostööd teiste tugimeeskonna liikmete ja kooliväliste spetsialistidega.

Psühholoogi poole võib pöörduda küsimustega, mis puudutavad:

 • ärevust, meeleolulangust ja teisi vaimse tervise probleeme;
 • enesehinnangut;
 • õpimotivatsiooni ja -harjumusi;
 • stressi-, aja- ja enesejuhtimist;
 • emotsioonidega toimetulekut;
 • üksildust;
 • kasvatust ja muud lapsevanemaks olemisega seonduvat.

Psühholoogi ruum asub kooliõe kabineti kõrval. 

Ühendust saad ka: 

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium