Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

Õpilaste tunnustamise kord

Alus: HTM 09.08.2010 nr 37 Õpilase tunnustamise tingimused ja kord

1. Tunnustus PYP õppija profiili alusel

1.1. 1.−4. klassi õpilased saavad kooli õppenõukogu otsusel kooli blanketil tunnustuse, mille sõnastamisel kasutatakse PYP õppija profiili. Tunnustus kantakse Stuudiumis klassijuhatajatunni päevikusse.

2. Kiituskiri „Väga hea õppimise eest“

2.1. 5.−8. klassi õpilast tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel kiituskirjaga, kui kõigi tema õppeainete aastahinne on „väga hea“ (hinne „5“, „6“, või „7″) ja käitumine ning hoolsus on eeskujulik või hea. Õpilase tunnustamisel kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ei lähe arvesse võõrkeele ringitunni aastahinne. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks kiituskirjaga teeb klassijuhataja.
2.2. 10.−11. klassi Eesti õppekava õpilast tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel kiituskirjaga, kui selle klassi kursusehinnete hulgas on kuni viis kursusehinnet „hea“ ja ülejäänud kursusehinded on „väga hea“ või „arvestatud“.
2.3. 11DP opilast tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel kiituskirjaga, kui tema proovieksamite koondsumma on vähemalt 38 punkti, tal ei ole ainetes võlgnevusi ja Extended Essay koostamine on ajakavas. 

3. Kiituskiri „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“

3.1 Kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ võidakse tunnustada 5.−12. klasside õpilasi.
3.2. Õpilast tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel aineõpetaja ettepanekul.

4. Kiituskiri „Eduka esinemise eest õpilasvõistlustel“

4.1. Kiituskirjaga „Eduka esinemise eest õpilasvõistlustel“ tunnustatakse 1.–12. klasside õpilasi, kes on osalenud rahvusvahelistel olümpiaadidel jt õpilasvõistlustel, on osalenud vabariikliku olümpiaadi või ainevõistluse lõppvoorus, on saavutanud piirkondlikul olümpiaadil 1.–10. koha või on saavutanud spordivõistlusel MHG-d esindades Tartu linna või üle-eestilistel võistlustel 1.–3. koha; on saanud auhinnalisi kohti õpilastööde võistlustel, on jõudnud Õpilaste Teadusfestivali II vooru.
4.2. Tunnustus kantakse õpilase klassitunnistusele.

5. Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustamine

5.1. Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on „väga hea“. Lõputunnistusele kantakse ka võõrkeele ringitunni aastahinne, kuid see ei lähe arvesse õpilase tunnustamisel kiitusega.
5.2. Põhikoolilõpetaja kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.

6. Kuld- ja hõbemedaliga tunnustamine

6.1 Kuldmedaliga tunnustatakse Eesti õppekava gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi õppeainete (sh  suuna- ja valikkursuste) kooliastmehinne on „väga hea“ või „arvestatud“ ning koolieksami ja uurimistöö või praktilise töö hinne on „väga hea“.
6.2 Hõbemedaliga tunnustatakse Eesti õppekava gümnaasiumilõpetajat, kellel on õppeainete (sh suuna- ja valikkursuste) kooliastmehinnete ning uurimistöö või praktilise töö ja koolieksami hinnete hulgas kuni kaks hinnet „hea“ ja ülejäänud on „väga hea“ või „arvestatud“.
6.3 Medali saamiseks on õpilasel õigus 12. klassi viimasel perioodil uuesti vastata kuni kaks kursust.
6.4 Gümnaasiumilõpetaja kuld- või hõbemedaliga tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.

7. IBO medaliga tunnustamine

7.1. International Baccalaureate Organization’i (IBO) medaliga tunnustatakse 12DP lennu kuni viit parimat lõpetajat.[1]
7.2. IBO kuldmedaliga tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.

8. Tunnustamine kooli tänukirjaga

8.1. Kooli tänukirjaga võidakse tunnustada õpilast või õpilaste gruppi, kes on silma paistnud koolielu edendamise või tulemusliku tööga kogukonna heaks.
8.2. Ettepaneku kooli tänukirjaga tunnustamiseks võivad teha õpetajad ja kooli juhtkond.
8.3. Tunnustus kantakse õpilase klassitunnistusele.

9. Tunnustamine MHG hõbesõlega

9.1. MHG hõbesõlega tunnustatakse 12. klassi õpilast, kes on silmapaistvalt panustanud koolielu edendamisse, on olnud kooli visiooni ja väärtuste kandja ning eeskuju noorematele õpilastele. 
9.2. Õpilast tunnustatakse hõbesõlega kooli õppenõukogu otsusel aineõpetajate ja juhtkonna ettepanekul.

10. Tunnustamine kutsega direktori vastuvõtule
10.1. Kutsega direktori vastuvõtule tunnustatakse õpilast, kes on täitnud ühe punktis 4 loetletud tingimustest või osalenud aktiivselt koolielu edendamisel ja kooli esindamisel või märkimisväärselt tegutsenud kogukonna heaks või paistnud silma mõnes muus valdkonnas.
10.2. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks kutsega direktori vastuvõtule teeb klassijuhataja, ainegrupi juht, aineõpetaja või juhtkonna liige.


[1] IBO kuldmedaliga tunnustakse õpilasi, kes on 12. klassi proovieksamite (Mock exams), iseseisva uurimistöö (Extended Essay) ja interdistsiplinaarse teadmisteooria essee (TOK) koondpunktideks saanud vähemalt 38 punkti 45-st. IBO hõbemedaliga tunnustakse õpilasi, kes on 12. klassi proovieksamite (Mock exams), iseseisva uurimistöö (Extended Essay) ja interdistsiplinaarse teadmisteooria essee (TOK) koondpunktideks saanud vähemalt 36 punkti 45-st.

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium