Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

Gümnaasiumi õppekava

MHG-s õppimist alustades ei pea kohe valima õppesuunda, sest 10. klassis õpivad kõik õpilased riikliku õppekava kohustuslikke kursusi. Seejärel on võimalik jääda õppima Eesti õppekavale või kandideerida ingliskeelsesse rahvusvahelise õppekava International Baccalaureate(IB) diplomiõppesse (IB Diploma).

Eesti õppekava

Eesti õppekava sotsiaal-, loodus- ja humanitaarvaldkondade moodulid koosnevad neljast süvendatud kursusest. Iga Eesti õppekava õpilane valib ühe süvendatud mooduli  11. klassis ja teise 12. klassis. Valitud moodulid võivad olla erinevatest valdkondadest. Just mitmes valdkonnas omandatud süvendatud teadmised ja oskused annavad tulevikumaailmas enesekindluse ja rohkem võimalusi ennast teostada.

Moodulite valimisel puuduvad piirarvud, iga õpilane saab kindlasti õppida enda valitud mooduleid.

Sotsiaalvaldkonna mooduliteks on: rahvusvahelised suhted ja diplomaatia, ühiskonnateadused ning ettevõtlus. Rahvusvaheliste suhete ja diplomaatia moodul keskendub nii tänapäeva maailma suurtele vastasseisudele kui riikidevahelistele koostöövormidele ning aitab mõista diplomaatilise etiketi ja protokolli reegleid. Tänapäeva ühiskonna moodul tutvustab moodsa ühiskonna kujunemist ja toimimist tänapäeval nii religioonide, õiguse kui meedia vaatepunktist. Ettevõtluse moodul võtab fookusesse makromajanduse, ettevõtluse, turunduse, disainmõtlemise ning investeerimise teemad.

Loodusvaldkonna mooduliteks on:  loodusteadus tänapäeval, meditsiin ja tervishoid ning keskkond meie ümber. Loodusteadus tänapäeval keskendub eelkõige kosmoloogiale ning kaasaegsele füüsikale. Meditsiini ja tervishoiu moodul on mõeldud neile, keda huvitab inimese anatoomia ja füsioloogia ning biomeditsiin ja biotehnoloogia. Keskkond meie ümber keskendub kestlikule arengule ning käsitleb nii geoinformaatikat, kaugseiret, tulevikuenergeetikat kui looduskaitset.

Humanitaarvaldkonna moodulid on: draama ja teater, filmikunst ning kirjandus maailma mõtestajana. Draama ja teatri moodul õpetab draama väljendusvahendeid kasutama igapäevaelus ning tutvustab õpilasi tänapäeva teatri suundade ja tegijatega. Filmikunsti moodul tutvustab nii maailma filmikunsti kui annab praktilised oskused filmikunsti ja animatsiooni vallas. Kirjandus maailma mõtestajana on mõeldud neile, kellele meeldib loov lugemine, kirjutamine ja mõtlemine.

IB diplomiõppesse (IB Diploma) saab kandideerida pärast 10. klassi ingliskeelse essee, õpetajate soovituste, 10. klassi hinnete ja ingliskeelse vestluse alusel. IB Diploma õppekava on kaheaastane stuudium (11.–12. klass), mis valmistab õpilasi ette ülikooliõpinguteks. See rahvusvaheliselt tunnustatud ja pidevalt arendatav õppekava on eelkõige suunatud kõrgelt motiveeritud õpilasele, kes tahab ja suudab õppida süvitsi talle huvipakkuvaid aineid, töötada iseseisvalt ja arendada end mitmekülgselt. Õppetöö toimub valdavalt inglise keeles. Iga õpilane koostab endale oma õppekava, mis koosneb kuuest õppeainest (emakeelest, võõrkeelest, ühiskonnaainest, loodusainest, matemaatikast, visuaalkunstist või lisavalikainest).

Lisaks sisaldab IB Diploma õppekava nn tuumikaineid:

  • Theory of Knowledge (TOK) – interdistsiplinaarne teadmiste teooria kursus, kus arutatakse, mis on teadmine, kuidas me õpime, miks me just niimoodi õpime;
  • Extended Essay (EE) – 4000-sõnaline iseseisev uurimistöö;
  • Creativity-Action-Service (CAS) – loovus, kehaline tegevus ja vabatahtlik töö.

IB Diploma õppekavast saab lähemalt lugeda siit.

VÕÕRKEELED

  • Traditsiooniliselt on võõrkeeleõpe MHG-s erilise tähelepanu all. Esimese võõrkeelena (B2/C1/C2-tase) õpivad kõik õpilased inglise keelt. Riikliku õppekava viiele kohustuslikule kursusele lisandub kuus inglise keele kohustuslikku (sh akadeemiline inglise keel ja inglise kirjandus) ja kolm valikkursust. Inglise keeles toimub õpe tasemerühmades.
  • Teise võõrkeelena (B1-tase) saab õppida saksa, vene või prantsuse keelt. Kolmanda võõrkeelena (A2-tase) võib algtasemel õppida hispaania, saksa, vene, prantsuse, rootsi või soome keelt ning edasijõudnute tasemel saksa või prantsuse keelt.
  • Rahvusvahelise keeleeksameid saab sooritada inglise, saksa, prantsuse ja vene keeles. Üle 90% lõpetajatest eelistab inglise keele riigieksami asemel sooritada testi Cambridge Assessment English C1 Advanced, mis võimaldab inglise keele oskust näidata C1/C2 tasemel.

VALIKAINED

Valikkursusteks loetakse ka koorilaulus ja rahvatantsus osalemist ning Tartu Ülikooli teaduskoolis ja Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis läbitud kursusi jms. Kooli pakutud huvitavaid valikaineid on palju: näiteks psühholoogia, kokandus, kultuuriantropoloogia, 3D-modelleerimine, programmeerimise kursused, riigikaitse, fotograafia koostöös Tartu Kunstikooliga, ingliskeelsed British Art and Design, Mass Communication, Keynote Proficient, Business English, Personal Finances and Investing, Creative Writing, British Studies, English for Tour Guiding jne.

Miina Härma Gümnaasiumi õppekava

MHG ainekavad

Loe lisaks: 10. klassi astumine

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium