Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

Gümnaasiumi õppekava

Meie gümnaasiumi õppima asudes ei pea kohe valima õppesuunda. Nii on võimalik rahulikult järele mõelda ja oma huvides selgusele jõuda. Alles 10. klassi kevadel tuleb teha valik sotsiaalainete, loodusainete, humanitaarainete õppesuuna vahel või kandideerida rahvusvahelise õppekava International Baccalaureate (IB) diplomiõppesse.

Lisaks avame kaks täiesti uut õppesuunda: rahvusvaheliste suhete ja diplomaatia ning filmi-ja teatrikunsti suuna.

Eesti õppekava õppesuuna valimine ei sõltu klassikomplektist.

Igaüks saab valida selle suuna, mis talle meeldib. Õppesuunad koosnevad valitud ainevaldkonna 10 süvendatud kursusest, mis lisanduvad gümnaasiumi riikliku õppekava kohustuslikele õppeainetele ja kooli poolt valitud lisakursustele. Suunakursused toimuvad 11. ja 12. klassis.

Kõik humanitaarainetest huvitatud saavad õppida draama, kõne ja väitluse, kirjanduse jt kursuseid. Humanitaarainete õppemoodulisse kuulub ka põnev kultuuriantropoloogia kursus ning kindlasti pakub väljakutset 21. sajandi ingliskeelse kirjanduse kursus. Lisaks tegutsevad koolis populaarsed näitering ja kirjandussalong. Samuti tuntakse meie kooli kui üht parimat väitluskooli kogu Eestis.

Kes tahab tulevikus õppida näiteks õigus- või majandusteadust, saab süvendatult õppida sotsiaalaineid. Ajaloo, õiguse, maailmausundite, psühholoogia ja filosoofiakursused annavad meie õpilastele pädevused ja oskused tänapäeva maailma probleemide mõistmisel ning ka lahenduste otsimisel. Nii mõnigi meie lõpetaja on just kooli meediakursusest innustust saanuna asunud õppima ajakirjandust. Ettevõtlusõpe võib suunata oma firmat asutama ja ka rahvusvaheline tuntus pole välistatud. Meie õpilased osalevad rahvusvahelises idufirmade projektis DigiYouth. Kuulume UNESCO ühendkoolide võrgustikku ning meie õpilased on seotud mitmete muude rahvusvaheliste projektidega. Koolis on väga hinnatud vabatahtlik töö ja heategevus. Igal juhul leiab sotsiaalselt aktiivne noor palju väljakutseid.

Loodusainete õppesuund on mõeldud neile, keda huvitavad keemia, füüsika, bioloogia ja geograafia ning kelle sooviks on õppida näiteks arstiteadust. Meie kooli loodusainete õpetajad on mitmete kooliõpikute autorid ja juhendavad edukalt õpilasi loodusainete olümpiaadidel. Koolis on kaasaegsed loodusklassid ja suur tähtsus praktilistel töödel. Meie õpetajad korraldavad õpilastele õppereise Euroopa Tuumauuringute Keskusesse (CERN). Samuti on meie õpetajad liitunud STEAM laborite projektiga, mille eesmärk on võimaluste loomine disaini- ja kunstiainete sidumiseks matemaatika, tehnoloogiaõpetuse ja loodusteaduste õpetamisega. Loodusainete õppimine läbi kunsti ja disainmõtlemise tööriistade suurendavad õppijate ja õpetajate loovust, innovatsiooni, uute lahenduste teket ning üldpädevuste arendamist. Osaleme ainsa Eesti koolina programmis I.C.E (Ice Climate Education), mille raames on igal suvel meie õpilased osalenud erinevas põhjapolaarjoonele lähedal asuvas kohas läbi viidavates noortelaagrites. Samuti oleme olnud algusest peale osalised uurimuslikku õpet ja praktilisi tegevusi pakkuvas keskkonnasuunitlusega haridus- ja teadusprogrammis GLOBE. Meie õpilased on aasta-aastalt osalenud edukalt ETV saates Rakett 69.

Lisaks avame täiesti uued õppesuunad:

Ingliskeelsesse IB diplomiõppesse saab kandideerida pärast 10. klassi. IB diplomiõppes valib õpilane viiest ainerühmast kuus õppeainet: emakeele, võõrkeele, ühiskonnaaine, loodusaine, matemaatika ja visuaalkunsti või lisaaine mõnest teisest ainerühmast. IB diplomiõppes on rohkem vabadust oma isikliku õppekava koostamisel ning saab keskenduda enim huvitavatele ainetele. IB diplomit tunnustavad ülikoolid üle maailma.

IB Diploma õppekavast saab lähemalt lugeda siit.

Suunaainetele lisaks valib õpilane endale vähemalt 13 valikkursust. Valikusse kuuluvad näiteks kaks kursust programmeerimist, riigikaitse, inglise ärikeel jt.

Ajaloolisest traditsioonist tulenevalt on võõrkeelte õpe Miina Härma Gümnaasiumis erilise tähelepanu all. Esimese võõrkeelena (B2/C1/C2 tasemel) õpivad kõik õpilased süvendatult inglise keelt. Teise võõrkeelena (B1 tase) saab õppida saksa, vene, prantsuse, soome ja hispaania keelt. Kolmanda võõrkeelena (A2 tase) võib algtasemel õppida hispaania, saksa, vene, prantsuse, rootsi ja soome keelt ning ainsa gümnaasiumina Tartus edasijõudnute tasemel saksa ja prantsuse keelt. Võõrkeelte õppimiseks rakendatakse koolis tasemerühmasid.

Üha rohkem sooritavad meie õpilased rahvusvahelisi keeleeksameid nii inglise, saksa, prantsuse kui vene keeles. Rohkem kui 90% meie lõpetajatest asendab kohustusliku inglise keele riigieksami mõne rahvusvahelise keeleeksamiga. Just võõrkeelteoskus on avanud paljudele meie vilistlastele tee maailma ülikoolidesse ning äri- ja teadusmaailma.

MHG gümnaasiumi õppekava täisversioon

Loe lisaks: 10. klassi astumine

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium