Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

MHG vastuvõtutingimused

Alus: põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 27, Tartu Linnavolikogu 19. detsembri 2013. a määrus nr 4 “Tartu linna munitsipaalpõhikooli ja -gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord”, Hugo Treffneri Gümnaasiumi, Miina Härma Gümnaasiumi, Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ja Tartu Tamme Gümnaasiumi ühiskatsete koostöökokkulepe

1. Üldsätted

1.1. Käesolev kord reguleerib õpilaste vastuvõttu Miina Härma Gümnaasiumisse (edaspidi MHG).
1.2. MHG õpilaskoha saamise eeldus on lapsevanema taotlus.
1.3. Vastuvõtu korralduse konkreetseks õppeaastaks kinnitab direktor igal aastal käskkirjaga.

2. Vastuvõtt 1. klassi

2.1. MHG komplekteerib 1. klassid õpivalmiduse ning loovuse hindamise õppepäeva tulemuse alusel.
2.2. Õppepäevadele saavad registreeruda Tartu linna elanikeregistris olevad lapsed, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saavad 7-aastaseks ja koolikohustuslikust east nooremad lapsed, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud tema koolivalmidust ning soovitanud talle kooli õppima asumist.
2.3. Õppepäeval osalemiseks registreerimine toimub elektrooniliselt kooli kodulehel.
2.4. Direktori käskkirjaga määratakse vähemalt 3-liikmeline vastuvõtukomisjon.
2.5. Õppepäeva ülesannete koostamisel võetakse aluseks koolieelse lasteasutuse riikliku
õppekava määratud õppe- ja kasvatustegevuse sisu. Õppepäeval saadud kokkuvõtva punktisumma alusel tekkinud pingerea põhjal komplekteeritakse klassid.
2.6. Õpilaskandidaatide nimed avalikustatakse tähestikulises järjekorras hiljemalt 5. märtsil kooli koduleheküljel.
2.7. Lapse põhikooli esimesse klassi vastuvõtmiseks esitab lapsevanem taotluse e-keskkonnas ARNO (www.tartu.ee/arno). Täpsemad tingimused konkreetseks õppeaastaks kinnitatakse direktori käskkirjaga.
2.8. Vabanenud õppekohale võetakse uus õpilane õppepäeva tulemuste pingerea alusel.
2.9. Erijuhtumid (kui laps ei saa mõjuvatel põhjustel õppepäeval osaleda) lahendab vastuvõtukomisjon.

3. Vastuvõtt 10. klassi

3.1. 10. klassi vastuvõtt toimub vastavalt Hugo Treffneri Gümnaasiumi, Miina Härma Gümnaasiumi, Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ja Tartu Tamme Gümnaasiumi ühiskatsete korraldamise koostöökokkuleppele.
3.2. Õpilase gümnaasiumi vastuvõtmiseks esitab lapsevanem taotluse e-keskkonnas ARNO (www.tartu.ee/arno). Täpsemad tingimused konkreetseks õppeaastaks kinnitatakse direktori käskkirjaga.

4. Vastuvõtt üleminekuklassidesse

4.1. 2.−9. klassi vabadele õppekohtadele võetakse testide tulemuste ja lapsevanema taotluse alusel uusi õpilasi õppeaasta lõpul:
1) matemaatika ja eesti keele testide ning vestluse tulemusena 2. klassi;
2) matemaatika, eesti keele ja inglise keele testide ning vestluse tulemusena 3.−9. klassi.
4.2. 11.−12. klassi vabadele õppekohtadele võetakse õpilasi inglise keele ja matemaatika testi, hinnetelehe ja vestluse tulemusena.
4.3. Testide ja vestluse tulemuse alusel teeb kool ettepaneku MHG-sse õppima asumiseks.
4.4. Õpilase kooli nimekirja arvamiseks esitab lapsevanem taotluse e-keskkonnas ARNO (www.tartu.ee/arno).
4.5. Kui taotlust pole võimalik esitada e-keskkonna kaudu, tuleb taotlus esitada kooli.
4.6. Taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:
1) õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ärakiri või väljavõte;
2) vanema isikut tõendava dokumendi ärakiri või väljavõte;
3) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
4) klassitunnistuse koopia ja/või hinneteleht
5) õpilaspiletile valge taustaga digitaalne foto (miinimumsuurus 600×800 pikslit);
6) ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist esitatakse kooli paberkandjal.

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium