Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

MHG AASTA HARIDUSTEGU 2014

KLASSIÕPETAJATE KOOSTÖÖ JA ARENG UUE HARIDUSPARADIGMA RAKENDAMISEL

Esiletõstmist väärib, et 1.-4. klasside õpetajad, õpilased ja lapsevanemad kujunesid läbi ühise õppimise meeskonnaks.  

Õppija arengut toetavad tegevused

Õppeprotsess kujunes õpilaste jaoks uurimuspõhiseks rahvusvahelise õppekava metoodika rakendamise kaudu eesti õppekavas 1.-4. klassis. Sellele aitasid kaasa õpetajate osalemine erinevatel rahvusvahelistel koolitustel ja koosõppimine. Klassiõpetajad osalesid järgmistel (IB PYP,International Baccalaureate Primery Years Programme) koolitustel: „Õpetamisfilosoofia rakendamine klassiruumis“, „Õppimine ja õpetamine IB PYP filosoofia järgi“ ning „Uurimuslik õpe IB PYP filosoofia järgi“.

Iganädalastel kogunemistel arendati ühiselt PYP metoodika rakendamist õppekava eesmärkide saavutamisel ja paralleelklasside õpetajad arutlesid põhjalikult läbi kõik teemad. Tagamaks ainetevahelist lõimumist, tehti teemade planeerimisel tihedat koostööd oskusainete õpetajatega. Õppimine muutus õppija jaoks rohkem  teemapõhisemaks, põnevamaks ja tervikpilti pakkuvamaks. Koostööd tehes arenesid õpilaste transdistsiplinaarsed oskused ja suutlikkus seostada õpitavat ümbritsevaga.

Õpetajad osalesid kujundava hindamise koolitusel ühise meeskonnana. Kujundava hindamise rakendumisega suurenes õpilase vastutus oma õppimise eest, paranesid oskused oma eesmärkide sõnastamisel ja õppimisprotsessile tagasiside saamisel. Koostöös vanematega valmis etteantud kriteeriumide põhjal teadmiste ning õpilase enesekäitumise hindamismudel.

Õpetajad omandasid koolituste kaudu liidrile omaseid emotsionaalseid oskusi: eneseteadlikkust ja -juhtimist, sotsiaalset teadlikkust ning suhtlemisoskusi. Õpilasele anti võimalus näidata oma õpitud teadmisi ja oskusi läbi erinevaid õppeaineid hõlmavate projektidega.

Lapsevanematele korraldati kaks koolitust: „Kuidas kasvatada ennastjuhtivat õppijat?“ ja „Õppija võtab vastutuse oma õppimise eest ja on oma õppimise omanik.“

Õppeasutuse arengut toetavad tegevused.

Protsessi käigus tugevnes meeskond, kuna ühiselt võeti omaks uus haridusparadigma ja -filosoofia. Toimusid sisulised arutelud, koosõppimine, koos tundide ettevalmistamine. Klassiõpetajate meeskond oli juba varem tugev, kuid nüüd liitusid nendega ka oskusainete õpetajad. Oma vaimustust uutest teadmistest jagati ka õpilaste ja lapsevanemate ning kolleegidega, kujundati ümber õpikeskkond. Veelgi tihenes koostöö kodu ja kooli vahel, mitmetesse ettevõtmistesse kaasati  lapsevanemaid.

Meeskonna koostöö on suureks eeskujuks kõigile õpetajatele, näitamaks lõimingu ja teadmiste ühise jagamise võimalikkusesse.

Meeskonna ühine tegutsemine teemapõhise õppemetoodika rakendamisel loob õpilastele võimalused mõtestatumaks õppimiseks.  Rahvusvahelise akrediteeringu taotlemine annab võimalused Tartu linna kõrgkoolidesse õpetama tulnud peredele saada kvaliteetset haridust. Arenevad rahvusvahelised suhted.

Koosõppimine ja meeskonnana eesmärgi nimel pingutamine päädis rahvusvahelise õppe akrediteerimisvisiidiga 22-23. mail 2014. Suuline tagasiside oli positiivne, kirjalik aruanne jõuab kooli juulikuus. Akrediteering võimaldab saada kvaliteetset haridust rahvusvahelisel tööjõuturul aktiivselt ringiliikuvate perede lastele. Samuti rikastab see eesti õpilaste õppetunde.

Suurimateks koostööpartneriteks on olnud IBO (International Baccalaureate Organization), Haridus- ja Teadusministeerium ning Tartu linnavalitsus.

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium