Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

MHG AASTA HARIDUSTEGU 2019

MHG ON IB TÄISTSÜKLIKOOL

Maailmas on 5000 IB kooli 153 erinevas riigis, neist täistsüklikoole (1.-12.kl) on ~15% ja nende hulka kuulub ka Lõuna-Eestis ainuke vastavat haridust andev kool, MHG.

10 aastat tagasi alustas MHG tööd rahvusvahelise õppe õiguste taotlemiseks, et võimaldada Tartu kõrgkoolides rahvusvaheliste õppejõudude töötamist ja nende laste õpetamist. Koostöös HTM-i ning Tartu LV-ga on pakutud 8 aastat IB Diploma Programme’i õppekava gümnaasiumiõpilastele, 6. aastat IB Primary Years Programme’i algklassidele ja selle õppeaasta keskel saadi tunnustus põhikooliõpilastele mõeldud Middle Years Programme’i õpetamiseks. MHG on rahvusvaheliselt tunnustatud täistsükli kool – IB World School. Nii õpilased kui õpetajad on õppijad, kes analüüsivad ennast ja saavad tagasisidet õppija profiili abil. Muutunud hindamisel on õpilasel võimalus näidata kõike, mida ta teab – ka seda, mida ei ole koolis õpetatud.

Muutunud on füüsiline keskkond. Algklassides on meeskonnatööd toetavad ruumilahendused. Kogu koolis kasutatakse õpinurkasid, sooritatakse õppekäike ja viiakse läbi praktikume partnerite juures. Põhikooliastmes toimub uurimuslik õpe, mis lõpeb 4.kl ja 8.kl loovtöö koostamisega. Interdistsiplinaarsed õppetükid töötavad erinevate õppeainete vahel. Gümnaasiumis valmivad kõigil õpilastel uurimus- või praktilised tööd, mille teema valib iga õpilane oma huvist lähtuvalt, õppimist toetavad rahvusvahelised projektid. Mitmerahvuseline sotsiaalne keskkond toetab kõigi üldpädevuste arengut ja kujundab vastutust maailma paremaks muutmise ees. Õpetajatel on igal nädalal tunniplaanis koostööaeg, kus planeeritakse tegevused, mis võimaldavad õpet seostada praktika ja reaalse eluga.

Suurim väärtus on õpetajate koosõppimine ja oma töö pidev analüüsimine. Rahvusvahelised koolitused on avardanud õpetajate silmaringi ning teadmisi kaasaegsest õpikäsitusest ning selle rakendamise võimalustest mujal maailmas. Kogemuste jagamine HTM-s, TÜ-s ja teistele koolidele Tartus ning kaugemal Eestis on andud võimaluse nii iseendal areneda kui ka teistele infot jagada selle kohta, kuidas on võimalik rakendada kaasaegset õpikäsitust erinevates kooliastmetes. Õpetajad on viimastel aastatel algatanud mitmeid projekte (õpilasvahetus Prantsusmaaga, Digiyouth, STEAM, CERN-i külastused, Globe, I.C.E jne).

Algklassides saavad õpilased sõnalist tagasisidet, mille üks komponentidest on eneseanalüüs. Sellele lisanduvad arenguvestlustel ühisanalüüsid lapsevanematega. Kriteeriumipõhine hindamine II ja III kooliastmes motiveerib õpilasi lisaks faktiteadmiste omandamisele neid teadmisi kasutama, ainetevahelisi ja päriselulisi seoseid leidma ning meeskonnas töötama. Õpilased oskavad adekvaatselt enda töid tagasisidestada ning eesmärke püstitada edasiseks arenguks. Hinne ei ole enam ainus motivaator. Gümnaasiumiõpilased teevad oma edasiste ainete õppimisel teadlikud valikud 10. klassi lõpus.

MHG kuulub ülemaailmsesse IB koolide võrgustikku, mis toetab filosoofia rakendamist õppematerjalide ja –kogemuste jagamise keskkonnaga. Koolil on oma konsultant, kes aitab püstitada eesmärke ning nende suunas liikuda (Katrin Fox). Läbi IBO keskkonna (My IB) on laialdasem võimalus suhelda teiste maailmakoolidega ning vahetada kogemusi. On online grupid (FB vms) IB õpetajatele, kus vahetatakse teadmisi, ideid, materjale ja jagatakse muresid. Rahvusvahelistel koolitustel osalemine aitab luua uusi kontakte teiste koolidega. Saadud teadmiste ja heade praktikate jagamine Eesti haridusmaastikul on loonud koostöövõrgustiku, mis toetab uue õpikäsituse rakendamist (TÜ innovatsioonikoolid, õpetajakoolituses kaasarääkimine, Tartu linna üldhariduskoolide kvaliteedikokkulepete arendamine jms).

IB õpe mitmekesistab Tartu väga rikkalikku koolimaastikku ja levitab head praktikat linna kohta kogu maailmas, võimaldades rahvusvahelistel teadlastel Tartus töötada ja teadust teha, kuna linn on loonud nende lastele võimaluse õppida kõrge hariduskvaliteega haridusüsteemis.

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium